Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Suunta haitarisivu

SUUNTA: Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma

 

Pohjois-Savon suunta eli mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat - vastaus löytyy Pohjois-Savon alueellisesta laajasta  hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta 2021-2025. Tiivistelmä aiheesta.

Pohjois-Savon hyvinvointialueen laaja alueellinen hyvinvointikertomus ja -suunnitelma kokoaa yhteen alueen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja määrittää hyvinvoinnin- ja terveydenedistämisen (HYTE) tärkeimmät painopisteet vuosille 2021-2025. Kyseessä on alueen tärkein HYTE-työtä ohjaava työkalu. Hyvinvointikertomuksessa Pohjois-Savon tilannetta on verrattu naapurialueisiin (Pohjois-Karjala, Etelä-Savo, Keski-Suomi), kahteen muuhun verrokkialueeseen (Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa) sekä koko maan tilanteeseen.

Alueellisen hyvinvointisuunnitelman perusteella keskeiset painopistealueet vuosina 2021-2025 Pohjois-Savossa ovat:

Hyvinvointisuunnitelmassa on kutakin painopistettä tarkennettu tarkempina tavoitteina, seurattavin mittarein ja menetelmin, millä painopisteitä viedään eteenpäin hyvinvointivajeiden korjaamiseksi. 

 

Kuntien hyvinvointikertomus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä (Kuntalaki).  Kunnan tulee seurata asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia ja niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin ja toteutettuja toimenpiteitä ja raportoida näistä valtuustolle vuosittain sekä valmistella laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6§).  

Kuntien tulee myös asettaa strategisessa suunnittelussaan terveyden ja hyvinvoinnin tavoitteet ja määriteltävä näitä tukevat toimenpiteet sekä nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot ja tehtävä yhteistyöstä eri toimijoiden kanssa (Laki sosiali- ja terveydenhuollon järjestämisestä 6§).
Katso lisätietoja täältä.

Pohjois-Savon alueen asukkailta on kysytty heidän henkilökohtaisia kokemuksia jokapäivisestä hyvinvoinnista kokemuksellisen hyvinvointikyselyn avulla vuosin 2019 ja 2021. Kyselyllä saadaan tärkeää tietoa alueen asukkaiden kokemasta hyvinvoinnista osaksi Pohjois-Savon ja kuntien hyvinvoinnin edistämistä sekä hyvinvointikertomusta ja -suunnitelmaa varten.

Marjo Asikainen, 2022 analysoi gradussaan kokemuksellisessa hyvivointikyselyssä käytettjä mittareita. Lue lisää.