Riippuvuuksien ehkäisy

Ehkäisevä päihdetyö

Ajankohtaista

 

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt tutuiksi -webinaari ke 20.3.2024 klo 13-14.30
Pohjois-Savossa

Päihde- ja mielenterveysalan järjestöt ja toimijat kertovat toiminnastaan, tarjolla olevista apu- ja tukimuodoista sekä siitä, miten toimintaan pääsee mukaan. Webinaari on suunnattu Pohjois-Savon hyvinvointialueella työskenteleville sote- ja sivistyspalveluiden ammattilaisille ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Tavoitteena on lisätä tietoa järjestötoiminnasta sekä helpottaa asiakasohjausta avun ja tuen piiriin.

Esittelyssä: 

 • A-klinikkasäätiö
 • Savon mielenterveysomaiset - FinFami ry
 • Kirkkopalvelut ry / Erityisesti isä - toiminta
 • Toimiva ry
 • Kuopion seurakuntayhtymä
 • Sirkkulanpuiston toimintayhdistys
             

Webinaari järjestetään Teamsissa ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille viimeistään päivää ennen tilaisuutta. Ilmoittautuminen webinaariin viimeistään 15.3.2024 mennessä tästä linkistä:
https://link.webropolsurveys.com/S/C48C6E1D0B687A82

Webinaarin järjestävät yhteistyössä A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminta, webinaarin järjestöt sekä HYTE- ja osallisuus palvelualue, Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Lisätietoja:

Tiina Saarinen, kehittämispäällikkö, Järjestölähtöisen päihdetyön kehittäminen, A-klinikkasäätiö

tiina.saarinen@a-klinikkasaatio.fi, puh. 050 5671173

Ohjelma: /documents/262441/1482779/P%C3%A4ihde-ja+mielenterveysj%C3%A4rjest%C3%B6t+tutuiksi_webinaari+Pohjois-Savo+200324.pdf/f2edb659-8f66-90c7-dfda-40c705743613?t=1706644271248

 

 

Niktiinittomuus neuvolassa hoitopolut:

Osa1

/documents/262441/0/Hoitopolku+P-S_1_nikotiinittomuus_neuvolat2023+PDF+%282%29.pdf/5cdc9e10-7aa4-0ddd-f16c-dccf1bd3a2f5?t=1707318935628

Osa2

/documents/262441/0/Hoitopolku+P-S_2_nikotiinotomuus_neuvolat+PDF+%281%29.pdf/066c17a1-fd14-7811-4a56-b8ecce84255e?t=1707319011247

 

 

 

ISAVI:n kysely Ehkäisevä päihdetyö Itä-Suomen aluehallintoviraston toimialueen kunnissa vuonna 2023

Lue lisää: https://avi.fi/documents/25266232/147850625/Julkaisu-179_EPT+kunnissa_ISAVI.pdf/b1b2237e-b23a-38ce-2ffa-20f42bf99386?t=1696308057880

Myös esitys, Jaana Markkula / THL: Miten tehdään vaikuttavaa ehkäisevää päihdetyötä kunnissa. 

 https://owncloud.thl.fi/index.php/s/GmRtRt8BVyXvTqT.

 

Pohjois- Savon Päihdetilannekyselyn tulokset 2022

 https://pohjoissavo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/helena_tormi_pshyvinvointialue_fi/EdOFWDP-W-BLvvEIvmPCjDEBK7HfIxoi8QP_EX0og6xi4g?e=iEYCwd

_______________________________________________________________________________________

Mitä on ehkäisevä päihdetyö?

 

Ehkäisevä päihdetyö on päihteiden aiheuttamien haittojen ennaltaehkäisyä ja vähentämistä. Työn tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja, sekä edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuuta.

Tavoitteena on ehkäistä erityisesti lasten ja nuorten päihteidenkäyttöä ja rahapelaamista sekä lykätä päihde- ja rahapelikokeilujen aloittamista. Ehkäisevällä päihdetyöllä ehkäistään myös aikuisten päihteiden ja rahapelien riskikäyttöä sekä niiden käytöstä aiheutuvia haittoja. Toiminnalla lisätään päihteiden ja rahapelien käyttöön liittyvien ilmiöiden ymmärrystä ja hallintaa.

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä tuli voimaan 2015. Lain mukaan ehkäisevään päihdetyöhön kuuluu alkoholi-, tupakka-, huume- ja rahapelihaittojen ehkäisy. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa valtakunnallisesti ehkäisevän päihdetyön koordinoinnista ja ohjauksesta.

Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma tukee kunnissa ja alueilla tehtävää lakisääteistä työtä. Toimintaohjelmassa on kuusi painopistettä:

1. Ehkäisevän päihdetyön valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset rakenteet ovat kunnossa

2. Haitoista viestitään tutkittuun tietoon perustuen yksilöiden ja yhteisöjen valintojen sekä sosiaali- ja terveyspolitiikan tueksi

3. Riskikäytön haitat tunnistetaan sekä tukea tarjotaan varhaisessa vaiheessa

4. Paikallista alkoholi, tupakka., rahapelipolitiikkaa toteutetaan suunnitellusti ja laajassa yhteistyössä (PAKKA- toimintamalli)

5. Haittojen ehkäisyyn panostetaan lähiyhteisöissä

6. Ammattilaisilla on riittävästi ehkäisevän päihdetyön osaamista

 

Ehkäisevän päihdetyön tarvitsee toteutuakseen kunassa  ja hyvinvointialueella tehokkaasti ja vaikuttavasti rakenteen, jossa kunnan hyvinvointikertomukseen ja -suunnitelmaan kirjattuja ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ja toimenpiteitä mietitään suunnitellusti ja toimintaa tehdään koordinoidusti.

Ehkäisevän päihdetyön lain mukaan kunnan on nimettävä ehkäisevästä päihdetyöstä vastaavaa toimielin, joka vastaa ehkäisevän päihdetyön toteutumisesta kunnassa. Toimielin voi valtuuttaa monialaisen työryhmän tai muun ryhmä käytännössä hoitaamaan tätä tehtävää. Kunnassa on hyvä olla myös ehkäisevän päihdetyön kokonaisuutta koordnoiva ehkäisevän päihdetyön koordinaattori tai - yhdyshenkilö tai koordnaatio on yhdistetty HYTE- koordinaattorin tehtävään. Joissakin kunnissa toimii yhdistetty ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori.

Ehkäisevä päihdetyö toteutuu kuntalaisten arkiympäristöissä. Työtä tehdään muun muassa perheissä, varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä erilaisissa vapaa-ajan ympäristöissä sekä 3. sektorin toiminoissa ja seurakunnissa. Tärkeää on tarjota kuntalaisille itselleen mahdollisuuksia osallistua päihdehaittojen ehkäisyyn. Ehkäisevä päihdetyö on monialaista ja kaikki ikäkaudet kattavaa. Hyvinvointialueen palveluissa totetetaan ehkäisevää päihdetyötä mm. puheeksioton ja mini-intervetion avulla.

Mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvät ongelmat aiheuttavat haittoja sekä yksilölle että hänen perheelleen, sosiaalisille suhteille, lähiyhteisölle, työnantajalle ja yhteiskunnalle. Toimintakenttä on siis laaja ja kaikki kunnan toimialat ja yhteistyötahot toteuttavat työtä omasta perustehtävästä käsin. '

 

 

 

Pohjois-Savon hyvonvointikertomuksessa- ja suunnitelmassa on ehkäisevän päihdetyön painopisteenä on lriippuvuuksien ehkäisy. 

Tavoitteena on, että

 • alaikäiset nuoret ovat päihteettömiä
 • nuorten huumekokeilujen ja -käytön ehkäisy 
 • työikäisten ja ikäihmisten päihteiden käyttö ja riippuvuuksien aiheuttamat haitat vähenevät
 • netin haitallinen käyttö vähenee

Tähän tavoitteeseen pyritään mm. seuraavilla toimnpiteillä ja menetlmillä:

 • päihdekasvatus ja mediakasvatus
 • päihdeviestintä ja kampanjat
 • päihteiden systemaattinen puheeksiotto ja mini-interventio sote- vastaanotolla
 • Pakka- toimintamalli

 

 

 

Pohjois-Savon ehkäisevän mielenterveys -ja päihdetyön verkosto

Tukee kunnissa ja hyvinvointialueella tehtävää ehkäisevää päihdetyötä

 

Pohjois-Savon Pakka- tarjontatyöryhmä

(perustettu 2023)

Kokoaa elinkeinonharjoittajat, valvovat viranomaiset ja kuntien ept- toimijat yhteiseen tarjontatyötä koskevaan ehkäisevään päihdetyöhön

 

Nikotiiniton sote- työryhmä

(Perustettu 2023)

Nikotiiniton sote- työryhmän toiminnan tavoitteena on: 

Tarjota asiakkaalle ja potilaille, vierailijoille sekä henkilökunnalle nikotiiniton, terveellisempi ja viihtyisämpi ympäristö. 

Auttaa nikotiini ja tupakkatuotteita käyttäviä asiakkaita, potilaita ja henkilökuntaa lopettamaan tupakkatuotteiden käyttö. 

Tukee ennaltaehkäisevää toimintaa asiakkaiden ja potilaiden arkiympäristöissä 

Pakka-toimintamallilla ehkäistään päihdehaittoja yhteisöllisesti

Pakka-toimintamalli on paikallisten alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittojen ehkäisyyn kehitetty menetelmä. Pakkaa toteutetaan paikkakunnalla tai alueella koko yhteisön voimin. Pakka-mallin mukaisella työllä voidaan tutkimusten mukaan:

 • parantaa ikärajavalvontaa myyntipaikoissa
 • vähentää alaikäisten alkoholin ja nikotiinituotteiden saatavuutta
 • tukea alaikäisten raittiutta ja vaikuttaa asukkaiden asenteisiin alaikäisten juomisesta
 • tiukentaa päihtyneille anniskelua ravintoloissa

Liätiedot:https://thl.fi/fi/web/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon

 

Miksi läheä mukaan Pakka - toimintaan?

Markkula Jaana, THL. syksy2023 Luento:   https://owncloud.thl.fi/index.php/s/QistSYZmUfiTis0.  

 

Lupalausuntokoulutus syksy2923

Tietoisku: Lupalausunto – kunnan näkemys uuteen anniskelulupaan - THL

Lupalausunto antaa asukkaille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä anniskelu- tai vähittäismyyntipaikkojen sijainnista. Tässä koultuksen materiaalit.

Kunnan lausunto anniskeluluvista: Mistä kyse? , ylitarkastaja Janne Hulkkonen, Valvira

Lupalausunto: käytännön esimerkkejä ja miksi kannattaa?, ylitarkastaja Riku-Matti Lehikoinen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto

 Miten käytännössä kunnassa – esimerkkejä, kehittämispäällikkö Jaana Markkula, THL & koordinaattori Anna Kenni, Kanta-Hämeen hyvinvointialue

Esimerkki Porin kaupungin pyynnöstä asukkaiden näkemysten kokoamiseksi osana lausuntopyyntöprosessia

 THL:n Lupalausuntomallia kuvaavia verkkosivuja, joilta löytyy linkki tietoisku-webinaarin tekstitettyyn tallenteeseen.

 

28 päivää ilman – palvelun ohjaajakoulutus

 

21.2.2024 kello 9–15.30


Koulutus toteutetaan TEAMS-yhteydellä

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa nikotiinivieroituksen osaamista ja tehostaa motivoiva keskustelu -menetelmän käyttöä asiakkaan ryhmä- ja yksilöneuvonnassa. Koulutuksen jälkeen voit osallistua ohjaajan tukiklinikalle. Tukiklinikat toteutetaan 23.2. ja 1.3. kello 9–10.

Koulutus on maksuton. Lisätiedot ja ilmoittautuminen tarja.ikonen@sydan.fi

Lisätietoja:https://urly.fi/3puo

 

 

RASKAUS- JA VAUVA-AJAN TUPAKOINNIN KÄYTÖN YLEISYYS, HAITAT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET

24.1.2024. klo 13 - 15.30

OHJELMA:
13:00 -14:30 RASKAUS- JA VAUVA-AJAN TUPAKOINNIN KÄYTÖN YLEISYYS, HAITAT JA TULEVAISUUDEN HAASTEET
Mikael Ekblad
Yleislääketieteen erikoislääkäri ja dosentti Lääkärikouluttajan erityispätevyys, Turun yliopisto
14:30 -14:45 TAUKO
14:45 -15:30 NIKOTIINITTOMUUS NEUVOLASSA TOIMINTAMALLI POHJOIS-SAVOSSA
Heidi Kolehmainen, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ja
Helena Törmi, Hyte- ja osallisuuspalvelualue, Pohjois-Savon hyvinvointialue
LISÄTIEDOT: piia.savolainen@pshyvinvointialue.fi p. 0447175465, Koulutus tallennetaan
VAUVAT JA PIENET LAPSET LASTENSUOJELUSSA AIKA: 20.2.2024

Lisätiedot/documents/262441/1482779/Koulutusesite+2024_.pdf/9ca77d40-bbe3-e2db-fceb-ba269583734d?t=1704287757227

 

 

Motivoiva haastattelu

Koulutusohjelma

Aika: 18.1.2024 klo 13-15

Paikka/Osallistuminen: etäyhteys Teamsillä

Kohderyhmä: Hyvinvointialueen asiakas ja potilastyötä tekevät ammattilaiset, esimiehet sekä kaikki motivoivasta haastattelusta työssään hyötyvät tahot (myös PSHVA:n ulkopuoliset tahot).

 

Ohjelma: katso liitteet

Ilmoittautuminen viimeistään 10.1.2024

Pohjois-Savon hyvinvointialueen henkilöstö: intra-Pulssi -- OSS Koulutuskalenteri

Muut: https://q.surveypal.com/Ilmoittautuminen-18.1.2024-Motivoiva-haastattelu

Tervetuloa!