MIelen hyvinvointi

Mielenterveyden edistäminen

 

Ajankohtaista

 

Kutsu tutkimukseen: ”Mielenterveysjohtaminen terveydenhuollon ammattilaisten ja poliittisten päättäjien välisenä yhteistyönä Pohjois-Savon hyvinvointialueella”

Toimitko Pohjois-Savon hyvinvointialueella terveydenhuollon ammattilaisena tai poliittisena päättäjänä aluevaltuustossa ja/tai lautakunnassa?

Kyselyn ja koko tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa ja selvittää ammattilaisten ja päättäjien välistä yhteistyötä mielenterveysjohtamisessa. Pohjois-Savo on mielenterveysindeksillä mitattuna maan sairain hyvinvointialue. Mielenterveyden haasteet ovat myös talouden kannalta ongelmallisia. OECD on arvioinut, että Suomessa mielenterveyden kustannukset ovat noin 16 miljardia euroa vuodessa.

Tutkimustuloksista on tarkoitus kirjoittaa tieteellisiä artikkeleita väitöskirjaan. Tavoitteena on löytää yhdistäviä ja rakentavia näkökulmia yhteistyön tukemiseksi ja vahvistamiseksi tulevaisuudessa.

Kysely koostuu rasti ruutuun monivalinnoista ja muutamasta avoimesta kysymyksestä. Henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti niin, ettei yksittäistä vastaajaa ole mahdollista tunnistaa. Tutkimustuloksia on tarkoitus ryhmitellä, jolloin yksittäiset vastaukset eivät erotu joukosta. Jokainen vastaus on kuitenkin tärkeä! Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5-10 minuuttia.

Kyselylinkki: https://link.webropolsurveys.com/S/C4D25C23D8094D32

Kuva, joka sisältää kohteen Grafiikka, pikseli, kuvio, muotoilu

Kuvaus luotu automaattisesti

Lisätiedot:

Väitöskirjatutkija, Kari Katajisto                                                                      Pääohjaaja, prof. Arto Salonen

katajist@student.uef.fi                                                                                             arto.salonen@uef.fi

kari.katajisto@pshyvinvointialue.fi                                                                        

 050 359 0613

0407503207                                                                                                              

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

 

 

Mielenterveystalo.fi

Sinä Pohjois-Savon asukas tai ammattilainen! Hyödynnä Mielenterveystalo.fi- sivuton tietoja ja omahoito- ohjelmia tueksi itsellesi tai omaan työhösi. 

https://www.mielenterveystalo.fi/fi

Ja käyttöön myös sivustoa koskeva mainosteksi tästä

 

 

 

Raskaus ja vauvavaiheen mielenterveyden edistämisen foorumi: Syventäviä näkökulmia ja erityisiä kysymyksiä liittyen pienten lasten ja vauvaperheiden uniohjaukseen

-Tilaisuus ammattilaisille

  Aika: 15.4.2024 Klo 13-15.30

  Paikka: Teams (linkki lähetetään ilmoittautuneille)

  Asioina  mm. pienten lasten univaikeudet, vauvaperheiden uniohjaus.    Tilaisuus on ilmainen.

  Ilmoittautuminen 5.4.2024 mennessä, tästä linkistä

 Järjestävä taho Pohjois-Savon Raskaus ja vauva-ajan mielenterveyden edistämisen verkosto

 

Foorumissa kokoonnumme yhdessä keskustelemaan raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyteen liittyvistä teemoista, alueemme käytännöistä ja hyvistä työtavoista. Tavoitteena on jakaa ajatuksia siitä, miten voimme yhdessä edistää hyvinvointialueemme perheiden mielenterveyttä raskaus- ja vauva-aikana. 
Foorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa. 

Koulutuksen manios

 

 

______________________________________________________________________________________

Yleistä

 

Mielenterveys ja mielenterveyden edistäminen

Mielenterveys on voimavara ja tärkeä osa terveyttä sekä yksilön hyvinvointia ja toimintakykyä.

Positiivisen mielenterveyden käsite (mielen hyvinvointi) pyrkii siirtämään ajattelua pois sairaus- ja ongelmakeskeisyydestä.  Ajatuksena on, että positiivinen mielenterveys on enemmän kuin mielenterveyshäiriöiden puuttuminen. Positiivinen mielenterveyden käsite korostaa yksilön

 • psyykkisiä voimavaroja (esimerkiksi taito kohdata vastoinkäymisiä)
 • vaikuttamismahdollisuuksia omaan elämään 
 • toiveikkuutta ja elämänhallinnan tunnetta 
 • tyydytystä tuottavien sosiaalisten suhteiden olemassaoloa
 • myönteistä käsitystä omasta itsestä (esimerkiksi hyvä itsetunto).

Positiivisella mielenterveydellä on todettu olevan yhteyksiä esimerkiksi parempaan fyysiseen terveyteen, parempaan elämänlaatuun, korkeampiin koulusaavutuksiin ja positiiviseen terveyskäyttäytymiseen.

Mielenterveyden edistämisen tavoitteena on yksilön, yhteisön ja rakenteiden vahvistavien ja suojaavien tekijöiden lisääminen sekä mielenterveyden riskitekijöiden vähentäminen ja poistaminen.

Kokonaisuudessaan mielenterveyssairastavuus on Pohjois-Savossa suurta: ikärakenteen huomioiva THL:n mielenterveysindeksi on selvästi koko maan korkein (151).

Pohjois-Savossa aikuisista yhä useampi työikäinen saa mielenterveysperustaisesti sairauspäivärahaa tai työkyvyttömyyseläkettä. Myös nuorista yhä useampi on ollut huolissaan mielialastaan.  Kasvava ahdistuneisuus ja masennusoireilu, koulu-uupumus ja mielenterveyshäiriöt vaativat vaikuttavien menetelmien ja toimenpiteiden käyttöönottoa sekä palveluketjujen toimivuuden varmistamista. 

Pohjois-Savon hyvinvointikertomuksen ja - suunnitelman yhtenä painopisteenä on mielen hyvinvointi ja tavoitteena  lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyden vahvistuminen 

 

 

 

Keskeisiä menetelmiä ja toimenpiteitä ovat: 

 • Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja vahvistavat menetelmät 
 • Mielenterveyttä tukevien arkiympäristöjen vahvistaminen sekä harrastutoiminnan edistäminen
 • Lapset puheeksi- menetelmä, Yhdessä aika- toimintamalli
 • Mielenterveysosaamisen ja - taitojen lisääminen sekä mielnterveyden ka itsemurhan puheeksiotto
 • Tietoisuuden lisääminen omahoito-ohjelmista

 

Pohjois-Savon raskaus ja vauva-ajan mielenterveyden edistämisen verkosto

(Perustettu 2022)

Toiminnan tavoitteita

•        Edistää perheiden raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyttä alueellamme. ​

•        Edistää raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyteen vaikuttavien työmenetelmien käyttöä.​

•        Jakaa hyviä toimintatapoja ja työkaluja.​

•        Verkostoitua ja tutustua toisten työhön.​

•        Yhteisten käytäntöjen kirkastaminen.​

•        Raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyden kysymysten tutkiminen ja ajatusten herättely yhdessä.​

•        Toimia eri hankkeiden tuotoksia kokoavana foorumina.

Yhteystiedot:

Päivi Ronkainen; paivi.ronkainen@pshyvinvointialue.fi

Helena Törmi; helena.tormi@pshyvinvointialue.fi

 

 

Pohjois-Savon ikääntyneiden mielnterveys- ja päihdetyön verkosto

(Perustettu 2022)

Toiminnan tavoitteita

 • Suunnitella, kehittää ja seurata ikääntyneiden mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyötä sekä palveluta koskevaa toimintaa Pohjois-Savossa
 • Suunnittelemassa P-S hyvinvointikertomukseen tavoitteita, toimenpiteitä ja seurantaa
 • Tuottaa tietoa tilastotiedon rinnalle ikääntyneiden mitepä- ilmiöistä
 • Edistää mielenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyvien riskihenkilöiden löytämistä, tunnistamista ja tuen saantia
 • Edistää toimijoiden välistä yhteistyötä
 • Ammattilaisten osaamisen vahvisaminen
 • Kuntalaisten / asiakkaiden / potilaiden osallisuuden vahvistaminen sekä mielenterveysosaamien vahvistaminen
 • Läheisten tukemisen edistäminen
 • Yhteisövaikuttaminen (asenteet)

Yhteyshenkilöt:

Kirsi Eskola; kirsi.eskola@pshyvinvointialue.fi

Helena Törmi; helena.tormi@pshyvinvointialue.fi

 

Pohjois-Savon itsemurhien ehkäisyverkosto

(Perustettu 2020)

 • Jakaa tietoa itsemurhan taustalla olevista tekijöistä ja itsemurhien ehkäisystä
 • Pitää itsemurhiin liittyvää keskustelua esillä 
 • Edistää eri tahojen tekemää itsemurhia ehkäisevää yhteistyötä
 • Edistää sitä, että itsemurhavaarassa olevat ja heidän läheisensä saisivat mahdollisimman joustavasti ja hyvin apua; yhteisen käytäntöjen edistäminen
 • Koulutus itsemurhien ehkäisytyöhön
 • Itsetuhoisuuteen sekä mielenterveyteen liittyvän tutkitun tiedon ja valtakunnallisten ohjeiden tarkastelu

Yhteyshenkilöt

Juha Metelinen. Mieli ry. juha.metelinen@mieli.fi

Helena Törmi; helena.tormi@pshyvinvointialue.fi

 

 

Nuori mieli- koulutus

 

Aika: 16.-17.1.2024 klo 8.30 - 15.30 (huom. 2 lähipäivää; ei etäkoulutusmahdollisuutta)
Paikka: Varkauden kirjasto, Osmajoentie 1, Varkaus
Kouluttaja: Outi Mäkinen, Mieli ry.
Hinta: Osallistujille maksuton


Ilmoittautuminen: Sitovat ilmoittautumiset 29.12.2024 mennessä: Nuoren mieli:16_17_1_2024_ilmoittautuminen - Varkaus - sivu 1 (surveypal.com)

Koulutuksesta ei tule tallennetta ja ei etäosallistumismahdollisuutta. Koulutuspäivät alkavat aamukahvilla. Lounas omakustanteinen

Lisätiedot: Helena Törmi, helena.tormi@pshyvinvointialue.fi. p. 044 7176878

Lisätiedot

 

 

 

Raskaus – ja vauva-ajan mielenterveyden edistämisen foorumi 8.11.2023 klo 12- 14.00. Teams


Foorumissa kokoonnumme yhdessä keskustelemaan raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyteen liittyvistä teemoista, alueemme käytännöistä ja hyvistä työtavoista. Tavoitteena on jakaa ajatuksia siitä, miten voimme yhdessä edistää hyvinvointialueemme perheiden mielenterveyttä raskaus- ja vauva-aikana. Foorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Ilmoittaudu mukaan vauvaperheitä kohtaaville ammattilaisille suunnattuun, alueelliseen raskaus – ja vauva-ajan mielenterveyden edistämisen foorumiin!

Foorumissa kokoonnumme yhdessä keskustelemaan raskaus- ja vauva-ajan mielenterveyteen liittyvistä teemoista, alueemme käytännöistä ja hyvistä työtavoista. Tavoitteena on jakaa ajatuksia siitä, miten voimme yhdessä edistää hyvinvointialueemme perheiden mielenterveyttä raskaus- ja vauva-aikana. Foorumi järjestetään kaksi kertaa vuodessa.

Aiheena raskauden aikaisen päihteiden käytön puheeksi otto, tunnistamienn ja palvelukokonaisuudet. Alustajina Vauras -hankkeesta Piia Savolainen ja Laura Heiskanen

Ilmottautuminen 31.10. menenssä.

Lisätiedot 

***************

Haavoittuva mieleli - MTEA2- koulutus (HVA- sisäinen koulutus)

Lähikoulutus rakentuu kahdesta lähipäivästä 29.-30.11.2023 kestoltaan klo 8-16.


Haavoittuva mieli – tunnista ja tue - Mielenterveyden ensiapu® 2-koulutuksissa vahvistetaan mielenterveysosaamista tarjoamalla tutkittua ja asianmukaista tietoa yleisimmistä mielenterveyden häiriöihin liittyvistä psyykkisistä oireista. Koulutus vähentää mielenterveyden ongelmiin liittyvää häpeänleimaa ja antaa valmiuksia kohdata ja ennaltaehkäistä mielenterveyden ongelmia.
Koulutuksessa opetellaan soveltamaan mielenterveyden ensiavun askeleita.


Koulutuksen pääsisällöt ovat masennus, ahdistuneisuus, psykoottiset häiriöt, päihteidenkäyttö ja mielenterveys, mielenterveyden kriisit ja itsemurhien ehkäisy ja mielenterveyden ensiavun askeleet.
Koulutuksessa käytetään vuorovaikutusta tukevia ja toiminnallisia menetelmiä, joiden avulla koulutuksessa opittua tietoa sovelletaan osallistujien arkeen ja/tai työhön.

Kouluttaja: Mirja Erlund, Mieli ry

Lisätiedot