Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Breadcrumb

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen

Yksilön tasolla osallisuus ilmenee kokemuksena kuulumisesta itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä osallisuus ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään.  Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja oikeuksien toteutumista sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta. Politiikkatasolla osallisuudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Yhteiskunnan rakenteilla ja kuntien ja maakuntien palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä.  Myös muut toimijat ovat tärkeitä osallisuuden vahvistamisessa, kuten koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset. Asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat tulee ottaa mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. (THL.)

Vahvalla osallisuuden kokemuksella on merkittävät vaikutukset niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös koko yhteiskunnalle. Osallisuus kannustaa yksilöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja olemaan aktiivinen omassa lähiympäristössään. 

Osallisuuden kautta vaikutamme myös yksinäisyyteen. Yksinäisyys vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun sekä terveyteen ja hyvinvointiin.

Pohjois-Savon osallisuuden vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen hyvinvointitavoitteina vuosina 2021-2025 ovat seuraavat:

1. Lapset ja nuoret kokevat olevansa osa yhteisöjään

2. Kuntalaisia osallistavat ja vaikutusmahdollisuuksia lisäävät toimintatavat ovat käytössä

3. Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2030 ja toimenpideohjelman 2023-2025 avulla edistetään asukkaiden ja henkilöstön osallisuutta päätöksenteossa sekä palvelujen kehittämisessä. Osallisuusohjelman toimenpiteiden edistämiseksi hyvinvointialueella toimii osallisuustyöryhmä, jossa on mukana edustajia palvelualueilta, kunnista ja järjestöistä. 

 

Järjestöissä tehtävä HYTE- työ

Pohjois-Savon järjestöt tekevät laajasti erilaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Järjestöjen toiminta edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä muun muassa vertaistuen keinoin ja yksinäisyyttä vähentämällä. Myös mielekkään tekemisen tarjoaminen ja liikkumisen edistäminen kuuluvat yleisimpiin järjestöjen toiminnan tavoitteisiin. Järjestöjen edustajia on mukana hyvinvointia edistävissä työryhmissä ja verkostoissa.

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen linkkilista