Osallisuus

Osallisuus

Osallinen ihminen kokee olevansa merkityksellinen osa kokonaisuutta,tulevansa kuulluksi itsenään ja vaikuttavansa elämänsä kulkuun ja yhteisiin asioihin.

Osallisuus ja erilaiset osallisuutta lisäävät toimet voidaan jaotella kolmeen osa-alueeseen:

Osallisuus omassa elämässä tarkoittaa mahdollisuutta elää omannäköistä elämää ja tehdä siihen liittyviä valintoja.
Osallisuus yhteisöissä ja vaikuttamisen prosesseissa tarkoittaa kuulumista itselle tärkeisiin ryhmiin ja vaikuttamista itselle tärkeisiin asioihin.
Osallisuus yhteisestä hyvästä tarkoittaa yhdessä tekemistä, yhteisestä hyvästä nauttimista ja osallistumista yhteisen hyvän tuottamiseen. 

 

Asukas- ja asiakasosallisuus:

Asukasosallisuudella tarkoitetaan alueen asukkaan oikeutta osallistua ja vaikuttaa alueensa päätöksentekoon ja palveluihin. 

Asiakasosallisuudella tarkoitetaan henkilöiden, asiakkaiden ja asiakasryhmien mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua palvelujen suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin.  

Asiakkaan osallisuudella omassa palvelussa tarkoitetaan palveluja käyttävän henkilön oikeuttaa tulla kuulluksi ja sopia palveluistaan yhteisymmärryksessä ammattihenkilöstön kanssa. 

 

Osallisuuden edistämisessä tärkeitä periaatteita ovat seuraavat: 

 • omaehtoinen osallistuminen
 • yksilöllisten ratkaisujen etsiminen 
 • kunnioittava ja kategorioimaton kohtaaminen
 • yksinäisten löytäminen ja mukaan saaminen
 • toiminnan tai palvelun kehittäminen yhdessä
 • osallistujan vaikuttamismahdollisuusksien vahvistuminen myös toiminnan ulkopuolella
 • ihmisen pääseminen osaksi itselle tärkeää yhteissöä
 • mahdollisuus päästä nauttimaan yhteisestä hyvästä sekä osallistua sen tuottamiseen ja jakamiseen tasavertaisena muiden kanssa
 • arvostuksen ja kiitokset saaminen sekä yhteyksien muodostuminen muihin ihmisiin
 • osallisuutta edistävävien keinojen juurtuminen osaksi jatkuvaa toimintaa

Osallisuuden edistämisessä erityinen huomio tulisi kiinnittää kaikista heikoimmassa asemassa oleviin ja syrjittyihin sekä mahdollisiin taustalla oleviin tekijöihin, jotka lisäävät myös eriarvoisuutta (mm. erilaiset riippuvuudet, mielenterveyden ongelmat, yksinäisyys, elämän kriisit, työttömyys, köyhyys).

 

Osallisuutta voidaan mitata osallisuusindikaattorin väittämien avulla:

 • Tunnen, että päivittäiset tekemiseni ovat merkityksellisiä
 • Saan myönteistä palautetta tekemisistäni
 • Kuulun itselleni tärkeään ryhmään tai yhteisöön
 • Olen tarpeellinen muille ihmisille
 • Pystyn vaikuttamaan oman elämäni kulkuun
 • Tunnen, että elämälläni on tarkoitus
 • Pystyn tavoittelemaan minulle tärkeitä asioita
 • Saan itse apua silloin, kun sitä todella tarvitsen
 • Koen, että minuun luotetaan
 • Pystyn vaikuttamaan joihinkin elinympäristöni asioihin. 

 

Lähde: thl.fi/osallisuuden edistäminen

Pohjois-Savon asukkaat kokevat mittareiden mukaan erittäin heikkoa osallisuuden tunnetta jonkin verran vähemmän verrattuna koko maan tilanteeseen. Osallisuuden kokemus on vahvinta korkeasti koulutetuilla ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoilla. Erittäin heikkoa osallisuuden tunnetta kokevat eniten 8. ja 9. luokan oppilaat, lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijat ja 75 vuotta täyttäneet. 

Osallisuuden koordinointi on Pohjois-Savon kunnissa järjestetty eri tavoin. Monissa kunnissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori tai nimetty järjestöyhteyshenkilö on ottanut vastuuta osallisuustoiminnan edistämisestä. Muutamissa kunnissa toimii osallisuuskoordinaattori. Pohjois-Savon hyvinvointialueella osallisuuden koordinaatiosta vastaa Hyte ja osallisuuspalveluyksikkö.

Pohjois-Savon kunnissa toimivat lakisääteiset vaikuttamistoimielimet nuorisovaltuusto, vammais- ja vanhusneuvostot. Myös hyvinvointialueella on nuorisovaltuusto, vammaisneuvosto ja ikäihmisten neuvosto. Lisäksi hyvinvointialueella toimii vapaaehtoisina vaikuttamistoimieliminä järjestöneuvosto, kuntafoorumi ja yrittäjäfoorumi.

Lue lisää  Vaikuttamistoimielimet

Asukkailla ja asiakkailla on mahdollisuus vaikuttaa toimintaan ja palveluihin antamalla palautetta, tekemällä hyvinvointialoitteita sekä toimimalla kokemusosaajana tai vapaaehtoisena. Lue lisää Osallistu ja vaikuta

Hyvinvointialueelle on laadittu osallisuusohjelma, joka sisältää osallisuutta lisääviä tavoitteita ja toimenpiteitä. Toimenpiteiden edistämistä ja seurantaa varten toimii osallisuustyöryhmä, jossa on edustajia palvelualueilta, kunnista ja järjestöistä. Lue lisää Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuusohjelma 2030

 

Pohjois-Savon alueella osallisuuden vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen keskeisiä tavoitteita vuosina 2021-2025 ovat:  

 • Lapset ja nuoret kokevat olevansa osa yhteisöjään  

 • Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi 

 • Kuntalaisia osallistavat ja vaikutusmahdollisuuksia lisäävät toimintatavat ovat käytössä 

 

Tavoitteisiin pääsemiseksi otetaan käyttöön ja juurrutetaan mm. seuraavia menetelmiä:  

 • Lasten ja nuorten yhteisöllisyyden ja ryhmäytymisen tuen menetelmät (harrastustoiminta, Hyvän mielen taitomerkki) Yhteisöllisyys

 • Kumppanuuspöydät, osallistava budjetointi, asiakasraadit, kokemusasiantuntijatoiminta Kokemusosaaja 

 • Yksinäisyyden puheeksiotto ja yksinäisyystyön -toimintamalli sekä kohtaamispaikkatoiminta Yksinäisyys

Asiakasosallisuus sotessa -opas

Työterveyslaitoksen opas tarjoaa sote-ammattilaisille tukea ja vinkkejä asiakasosallisuuden edistämiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyössä. Lue lisää

 

Digiraati lasten ja nuorten osallistumisen ja vaikuttamisen menetelmänä -verkkokoulutus

Digiraati.fi on oikeusministeriön verkkopalvelu, jossa lapset ja nuoret voivat osallistua keskusteluun erilaisista ajankohtaisista aiheista. Palvelun tarkoituksena on tarjota kaikille alle 29-vuotiaille yhdenvertainen mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Digiraateja voi järjestää esim. hyvinvointialue, kunta, koulu tai järjestö. Palvelun käyttö on maksutonta. 

eOppivan verkkokoulutus on suunnattu digiraatien järjestäjille ja muille keskustelun ohjaamisesta kiinnostuneille. Koulutuksen suoritusaika on n. 30-60min. Koulutuksen suorittamisen jälkeen voi tilata oikeudet järjestää digiraateja.

Verkkokoulutuksen löydät täältä: eOppiva

 

Puntaroimalla parempaa demokratiaa -verkkokoulutus

Kaikille avoin koulutus puntaroivasta demokratiasta ja puntaroivan kansalaiskeskustelun järjestämisestä. 

Verkkokoulutuksen löydät täältä: eOppiva

 

Yhdenvertaisuuden ja osallisuuden tukeminen työpaikoilla -webinaari 19.9.2024 klo 13-14

Kuntoutussäätiön maksuton webinaari kaikille, jotka haluavat lisätä ymmärrystä ja osaamista monimuotoisesta ja yhdenvertaisesta työyhteisöstä. Ilmoittautuminen viimeistään 17.9: Lue lisää