Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

HYTE- ja osallisuuspalvelualue vastaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) ja osallisuuden koordinoinnista Pohjois-Savon alueella. Päävastuu pohjoissavolaisten hyvinvoinnin edistämisestä on hyvinvointialueella ja kunnilla. Kummallakin on velvollisuus tukea toinen toisiaan asiantuntijuudellaan. Jotta voimme HYTE- ja osallisuustyössä keskittyä oikeisiin asioihin ja saada tuloksia aikaan, meidän on osattava vastata seuraaviin kolmeen kysymykseen:

 1. SUUNTA: Mitkä ovat Pohjois-Savon suurimmat hyvinvointiin liittyvät ongelmat?
 2. KEINOT: Millä tutkitusti vaikuttavilla keinoilla näihin ongelmiin voidaan puuttua?
 3. RAKENNE: Miten tehokkaat keinot ja työkalut saadaan kaikkien käyttöön?

SUUNTA: Hyvinvointikertomus

Ensiksi on tiedettävä, miten meillä tällä hetkellä menee. Pohjois-Savon hyvinvointialueella on vuonna 2022 valmistunut alueellinen hyvinvointikertomus ja –suunnitelma, joka kokoaa yhteen Pohjois-Savon terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tärkeimmät tiedot ja vertaa niitä muihin hyvinvointialueihin. Samalla hyvinvointikertomus linjaa HYTE-työn tärkeimmät painopisteet vuosille 2021–2025.  

Hyvinvointikertomuksen mukaan monet asiat ovat meillä hyvin: Varhaiskasvatusikäisten parissa liikkuminen on lisääntynyt, tutkintoon johtavan koulutuksen keskeyttäneitä nuoria on vähän, työikäiset kokevat elämänlaatunsa hyväksi ja asuinalueet koetaan turvallisina.   

Meillä on myös paljon parannettavaa. Tämä käy selvimmin ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yleisestä sairastavuusindeksistä, jossa on huomioitu myös väestön ikärakenne. Sairastavuusindeksi on Pohjois-Savossa selvästi koko maan korkein (130), kun maan keskiarvo on 100. Myös maakunnan sisällä erot ovat suuria. Muita hyvinvointialueita heikompi terveys ja runsaampi sairastaminen heikentävät pohjoissavolaisten elämänlaatua ja aiheuttavat myös huomattavia lisäkustannuksia.  

Korkeaan sairastavuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa ja hyvinvointia kohentaa alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman linjaamilla keinoilla. Tehdyn analyysin mukaan Pohjois-Savossa tulisi lähivuosina keskittyä erityisesti seuraaviin painopisteisiin:  

 • Osallisuuden vahvistumiseen ja yksinäisyyden vähentämiseen 
 • Vanhemmuuden vahvistamiseen  
 • Itsestä huolehtimiseen ja terveellisten elintapojen edistämiseen  
 • Mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ja riippuvuuksien ehkäisemiseen  
 • Tapaturmien ja väkivallan ehkäisyyn  
 • HYTE–resurssien, rakenteiden ja prosessien vahvistamiseen 


Kunkin hyvinvointisuunnitelman painopistealueen alle on määritelty 1) tärkeimmät tavoitteet, 2) tavoitteen edistämisessä käytettävät tutkitusti vaikuttavat menetelmät ja 3) tavoitteiden toteutumista seuraavat mittarit. 

Hyvinvointikertomus kokoaa oleellisen hyvinvointitiedon suunnittelua ja päätöksentekoa varten kunnassa ja maakunnassa. Kerran valtuustokaudessa kootaan eri hallinnonalojen yhteistyönä laaja (=pidemmän aikavälin tarkastelu) hyvinvointikertomus ja vuosittain arvioidaan hyvinvointikertomuksen toteutumista. On siis tärkeää, että hyvinvointikertomukseen valitut tavoitteet ja niiden muutokset ovat selvästi mitattavissa. Voit lukea tarkemmin Pohjois-Savon alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja sen vuosiraporteista alasivulta.

MENETELMÄT: Vaikuttavat ja tehokkaat HYTE-työkalut

Kun suunta on selvillä ja korjattavat hyvinvointivajeet tiedossa, pitää valita sopiva menetelmä hyvinvointivajeen korjaamiseksi. Keinojen valinnassa käytämme Pohjois-Savossa ”kolmen korin mallia”. Kukin HYTE-menetelmä tulisi mieluiten poimia A-korista, joka sisältää tutkitusti vaikuttavat ja toimivaksi osoittautuneet menetelmät. Mikäli tutkittuja menetelmiä ei ole tarjolla, pyrimme valitsemaan laajasti käytössä olevan menetelmän, josta on hyviä kokemuksia (B-kori). Vasta, mikäli tutkittuja tai toimiviksi tunnistettuja HYTE-menetelmiä ei ole käytössä, lähdetään pilotoimaan ja rakentamaan uutta menetelmää (C-kori)

Voit lukea tarkemmin Pohjois-Savon suositelluista HYTE-menetelmistä hyvinvointikertomuksen kunkin painopisteen kohdalta.

RAKENNE: Pohjois-Savon HYTE-rakenne

Pohjois-Savon HYTE-työ tarvitsee paitsi yhteisen suunnan ja vaikuttavat menetelmät, myös yhteisesti sovitun HYTE-rakenteen.

Kunnat ovat tulevaisuudessakin päävastuussa asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä. Tärkeimpiä kuntatason tehtäviä lähivuosille ovat:

 • Laatia vuosittain päivitettävä hyvinvointikertomus ja –suunnitelma 
 • Kutsua kunnan hyvinvointityötä johtavaan HYTE-ryhmään myös hyvinvointialueen ja työterveyshuollon edustus 
 • Tiivistää yhteistyötä järjestöjen kanssa esimerkiksi järjestöfoorumin avulla 

 

Pohjois-Savon alueellista HYTE-työtä johtaa Pohjois-Savon HYTE-neuvottelukunta. Käytännön työrukkasena toimii HYTE- ja osallisuuspalvelualueen tiimi, jonka tärkeimpiä tehtäviä ovat alueellisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja laaja-alainen HYTE-työn tuki hyvinvointialueelle ja alueen kunnille.