Asset Publisher

Pohjois- Savon päihdetilannekysely - asukkaat kertovat mihin ja miten alueen päihdetilanteeseen tulisi vaikuttaa?

Pohjois-Savossa tehtiin Pakka- toimintaan liittyvä päihdetilannekysely toteutettiin vuoden 2022 lopussa. Kyselyn avoimissa kysymyksissä asukkaat kertoivat, millaisia epäkohtia päihteiden käyttöön liittyen he olivat havainneet ja millaisia toimenpiteitä pidettiin tärkeinä epäkohtien ehkäisyssä ja niihin puuttumisessa.

Ennaltaehkäisy ja puuttuminen sekä asenteiden merkitys


Asukkaat olivat sitä mieltä, että päihteiden käytön ennaltaehkäisy on tärkeää, jo varhaislapsuudesta lähtien. Samoin riittävän varhaista päihteiden käyttöön puuttumista toivotaan ja vaikuttamista ongelmien taustalla oleviin juurisyihin. 


Lapsiten ja nuorten hyvinvoinnista koetaan huolta ja heille toivotaan tukea, ja kaikkien aikuisten huolenpitoa. ”Koko kylä kasvattaa”. Nuoret tarvitsevat mielekästä tekemistä, tapahtumia ja omia viihtyisiä paikkoja. Ketään ei saa jättää yksin. Nuorisotyö koetaan tärkeäksi kunnan toiminnaksi.


“Kirkonkylälle pitäisi saada nuorille suunnattua toimintaa, aina mopojen korjaamisesta lähtien, jos se kannustaisi nuoria harrastusten pariin. Lisäksi nuorille pitäisi löytää työpaikkoja, josta olisi helppo lähteä työelämään ja oppimaan työntekijäksi matalalla kynnyksellä.”


Päihdemyönteisiin asenteisiin tulee vaikuttaa, niin nuorilla kuin aikuisillakin


“Päihdemyönteisyys on vallalla. Ajatellaan, että päihteiden kokeilu tai käyttö kuuluvat nuoruuteen ja nuoria ymmärretään” (Aikuisen kommentti)

“Isoin epäkohta on se, että jos ei käytä päihteitä sitä pidetään nuorison keskuudessa outona. Ja tämä pitäisi olla todellakin toisinpäin. Tästä voi huomata kuinka normaalia päihteiden käytöstä on tullut.”  (Nuoren kommentti)

Päihteiden käyttöä havaitaan paljon julkisilla paikolla, mikä aiheuttaa epämukavuuden ja turvattomuuden tunnetta. Päihteitä käyttäviä henkilöitä toivotaan kohdeltavan kunnioittavasti ja tarjottava heille apua. Päihteiden käyttö pitäisi tuoda näkyvästi yhteiseen keskusteluun.


Alaikäisten päihteiden käyttöön ja väittämiseen on puututtavat


Alaikäisiä päihteiden käyttäjiä havaitaan yleisesti. Huoli nuorten tupakoinnista nousi tässä kyselyssä yleisimmin esiin. Asukkaat pohtivat sitä, miksi kouluaikana tupakointiin ei voida puuttua. Päihteitä tiedettiin välitettävän koululla. Välittämistä havaittiin myös kauppojen läheisyydessä. Huolena nousi esiin kotipostilaatikkoon tilattavien huumeiden helppo saatavuus. Toivottiin paikkaa, missä välittämisestä voi ilmoittaa nimettömästi. Ikärajavalvonta päihteiden myynnissä koetaan tärkeänä


Koulu päihdekasvattajana


Koululla on merkittävä rooli päihdekasvattajana. Avointa, rehellistä puhetta päihteistä pidetään tärkeänä. ”Se ei saa olla mitään lässytystä”. Päihteistä pitää puhua jo alakoulussa. Kokemusasiantuntijuutta arvostetaan ja somen voima tunnustetaan laajasti. Yhdessä vastauksessa nostettiin esiin myös ekologisen näkökulman hyödyntäminen päihdekasvatuksessa. Vanhempainiltojen toivottiin kehittyvät sellaiseksi, että vanhemmat niihin tulisivat. Hyväksytään myös se, ettei kaikki tule.


Yksilöiden ikätasoinen ja ihmisarvoinen kohtaaminen on tärkeää, eikä pelkillä rajoituksilla ja rangaistuksilla saada hyviä tuloksia.  Myös päihteiden käytön vaikutus läheisiin on hyvä tuoda esiin. Koulussa on oltava selkeä toimintamalli päihteiden käyttöön puuttumisessa. Huomioitava on kuitenkin nuoren koko elämäntilanne ja annettava tarvittavaa tukea. 


”Jokaisella nuorella tulee olla vähintään yksi nimetty luottoaikuinen, kenen kanssa puhuu asioistaan.”


Huumeet pelottava ja joissain paikoissa tilanne tuntuu hallitsemattomalle. ”Kaupungissa oli käytävä avoinkeskustelu huumeongelmaan liittyen”. Huumeiden käyttö ja helpon saatavuus ovat arkipäivää koko Pohjois-Savon alueella. Päihteiden käyttöön liittyy häiriökäyttäytymistä, sotkemista, näpistyksiä ja väkivaltaa. Asukkaat kertovat, että tietyt talot ja alueet koetaan muita ongelmallisempina. Turvattomuuden tunnetta esiintyy. Poliisin ja vartioiden läsnäoloa ja valvontaa toivotaan lisää.


Rahapelaaminen kiinnittää asukkaiden huomiota kaupoissa ja sitä toivotaan rajoitettavan. Pakollisen tunnistautuminen uskotaan parantaneen ongelmallisen rahapelaamisen tilannetta, mutta pelikoneita toivotaan pois kaupoista ja mainontaan rajoituksia.


Koti tarvitsee tukea


Koteihin ja vanhemmuuteen tarvitaan lisää tukea. Avun toivotaan olevan konkreettista tukea kasvatusasioihin sekä perhetyötä ja sosiaalityön tukea.Vanhempien tulee puhua päihteistä kotona ja heille on annettava tietoa päihteisiin liittyvistä asioista. Tukea tarvitaan siihen, kuinka voi puuttua nuoren päihteiden käyttöön ja muistutusta siitä, että alaikäisille ei saa ostaa päihteitä.  Huolenpito ja rajat ovat tärkeinä. Keskusteluyhteys nuoren ja vanhempien välillä tukee säilyttää. 


Asukkaiden mielestä perheissä peitetään alkoholiongelmaa, eikä ymmärretä miten se vaikutusta lapsiin. Vanhempien päihde- ja mielenterveyden häiriöiden hoito pitää olla kunnossa.


Työikäisten päihteiden käyttö nousi esiin


”Työpaikalle krapulassa töihin tulevat tulisi ohjata työterveyshuoltoon.” Monilla työpaikoilla on päihdemyönteinen asenne vapaa-ajan runsaaseen alkoholinkäyttöön. Selvästi päihtyneelle alkoholin myyntiin ja tarjoiluun tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota.  


Tukea ja hoitoa matalalla kynnyksellä


Kynnys hakea apua on oltava matala ja apua saatava riittävän varhaisessa vaiheessa. Tieto, mistä apua saa, on oltava helposti löydettävissä. Terveydenhuoltoon tarvitaan anonyymejä puhelin- ja keskustelupalveluja. Terveydenhoidon ammattilaisten tulee ottaa päihteet automaattisesti puheeksi kaikilta. 


”Päihdehoidossa toimivien ammatti-ihmisten kohdalla esiintyy toivottomuutta ja periksi antamista.”

Päihteitä käyttävä henkilö tippuu terveydenhuollon palveluista ja hoitoon pääsyssä sekä kohtelussa olisi parannettavaa. Syrjäytyneisiin henkilöihin kontaktin saaminen on vaikeaa. Pelko rikosmerkinnästä estää nuorten hakeutumisen hoitoon ja hoidossa nuorella ei ole rohkeutta tai halua puhua asioista rehellisesti


Pohjois-Savossa mielenterveyspalvelut on saatava kuntoon ja ”ihmisiä ei pompotella eessun taas”. Päihde- ja psyykkisiä ongelmia on hoidettava samanaikaisesti ja yhteistyötä näissä palveluissa tulee kehittää. Ensimmäisen yhteydenoton jälkeen tulisi olla selkeä "polku", ilman että henkilön itse täytyy käyttää voimia ja osaamista tai tietää oikeat henkilöt, apua saadakseen. Resursseja tarvitaan päihdetyöhön lisää.


”Ei ole paikkaa ja tukea päihteitä käyttäville henkilöille. Pitäisi saada matalan kynnyksen kohtaamispaikka/asumisyksikkö jotta he tulisivat kohdatuksi. Paljon on hoidon ulkopuolella olevia päihdeaddikteja keillä on liian korkea kynnys hakea itse apua, mennä päihdepalveluihin, terveydenhuoltoon, sosiaalitoimeen. Joku paikka, minne saa mennä juuri siinä kunnossa, kun on ja hänet kohdataan.”


Pohjois-Savon alueen päihdetilannekysely antaa tilannekuvaa alueen ja kuntien päihdetilanteeseen liittyvistä asioista, erityisesti alaikäisten päihteidenkäyttöön liittyrn. Asukkailla on tietoa ja hyviä näkemyksiä ehkäisevän päihdetyöhön kuuluvista asioita ja tarvittavista toimenpiteistä. 


Kunnissa kannattaa koota kuntalaisia ja ammattilaisia, kouluissa ja koulujen vanhempainilloissa, erilaisissa kunnan vaikuttamiselimissä ja keskustelufoorumeissa sekä ehkäisevän päihdetyön ryhmissä, yhteiseen keskusteluun kyselyssä nousseista teemoista ja ehdotetuista toimenpiteistä.


Helena Törmi

Ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori

Hyte- ja osallisuus palvelualue

Pohjois-Savon hyvinvointialue


helena.tormi@pshyvinvointialue.fi