Asset Publisher

Koko maan perusopetuksen hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön vahvin kunta löytyy Pohjois-Savosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen peruskouluissa 2021-tiedonkeruun tulokset julkaistiin TEAviisarissa 10.5.2022. TEA mittaa keskeisiä organisaatiotason ominaisuuksia, joihin terveyden edistäminen perustuu. THL:n tekemä koonti tilastoraportista löytyy osoitteesta: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022050933815 THL:n mukaan koulujen hyvinvointia, terveyttä ja yhteisöllistä toimintakulttuuria edistävässä toiminnassa on suuria eroja koulujen välillä, tämä näkyy myös Pohjois-Savossa.

THL:n mukaan tarkasteltaessa koko maan osalta tuloksia myönteinen hyvinvointia ja terveyttä vahvistava kehitys on myös osittain pysähtynyt. Puolet kouluista käsittelee yksittäisten oppilaiden oppilashuollon ja pedagogisen tuen asioita oppilashuoltoryhmässä, vaikka menettely on lainvastaista. Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat aiempaa useammin. Oppilaiden osallisuus vaihtelee koulujen välillä ja on myös hieman vähentynyt aiemmasta. Yhteiset käytännöt ja toimintamallit vaihtelevat koulujen välillä. Liikuntaa koulupäivään tuovat toimenpiteet ovat vähentyneet.

Tarkastellessani TEAviisarin tuloksia perusopetuksen osalta koko maan perusopetuksen hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön vahvin kunta löytyy Pohjois-Savosta, sillä Keitele sai maan kunnista parhaimmat pisteet eli 85p/100, joka kertoo, että terveydenedistämisaktiivisuus perusopetuksessa on hyvällä tasolla. (v.2019 pisteitä oli 78p/100). 

Tarkasteltaessa perusopetuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä kunnittain vain 15 kuntaa pääsee hyvälle tasolle eli on saanut terveyden edistämisaktiivisuudesta yli 75 pistettä. Pohjois-Savossa näistä kunnista on jopa kolme eli Joroinen 78 pisteellä, Vesanto 79 pisteellä ja Keitele 85 pistettä.  

Keiteleellä perusopetuksen terveydenedistämisaktiivisuudessa on vahvuutena erityisesti perusopetuksen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen, hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden seuranta ja tarveanalyysi ja strategiatasolla sitoutuminen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. 

Pohjois-Savossa perusopetuksen terveydenedistämisaktiivisuus sai pisteitä 64p/100, joka on keskimääräinen muihin maakuntiin, mutta ollut tasaisessa laskussa jo useamman vuoden. Maakunnista parhaimman tuloksen sai Kainuu pisteillä 68 ja heikoimman Keski-Pohjanmaa pisteillä 61. Erot ovat pieniä maakuntien kesken ja kaikilla pistemäärät ovat parannettavaa alueella. Pohjois-Savosta löytyy tosin myös kunta, jonka perusopetuksen terveydenedistämisaktiivisuudessa on vielä koko maan kaikista kunnista eniten parannettavaa, sillä Rautavaara sai pisteitä 39p/100. Kyselyyn oli vastannut THL:n mukaan 86% kouluista. 

 

 Kuva: TEAviisari perusopetus kunnittain (Rautalammilta puuttuu tieto)

Pohjois-Savon tuloksia tarkasteltaessa kaikki terveydenedistämisen eri näkökulmat ovat keskimääräisellä eli parannettavaa alueella. 
TEA muodostuu seitsemästä eri näkökulmasta eli ulottuvuudesta, jotka ovat seuraavat:

1.    Sitoutuminen kuvaa strategiatasolla kunnan sitoutumista terveyden edistämiseen. Siinä tarkastellaan terveyden edistämisen näkymistä muun muassa useamman vuoden kattavissa strategia- ja ohjelma-asiakirjoissa sekä toimialan vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa.
2.    Johtaminen kuvaa ehkäisevän työn ja terveydenedistämistyön vastuun organisointia, määrittelyä sekä toimeenpanoa.
3.    Seuranta ja tarveanalyysi kuvaa vastuuväestöjen terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä niiden raportointia johtoryhmälle ja luottamushenkilöorganisaatiolle.
4.    Voimavarat kuvaa henkilöstön ja muiden voimavarojen mitoitusta ja osaamista.
5.    Yhteiset käytännöt kuvaa, missä määrin kunnassa on sovittu yhteisistä toimintakäytännöistä.
6.    Osallisuus kuvaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.
7.    Muut ydintoiminnat ovat toimialakohtaisesti määritettäviä terveyden edistämisen ydintoimintoja, jotka jokaisessa kunnassa tulisi toteuttaa. Ulottuvuus kuvaa soveltuvin osin toiminnan kattavuutta ja volyymiä. (www.teaviisari.fi)


Pohjois-Savon osalta eniten kehitettävää on toimialakohtaisesti määritettävissä terveyden edistämisen ydintoiminnoissa, joka tarkoittaa perusopetuksen osalta muun muassa kouluruokailuun varatun ajan pituutta ja ensimmäisen luonaan ajankohtaa sekä koulupäivän liikuntaa lisääviä toimenpiteitä. Tätä onkin kunnissa käyty läpi ja tiedetään tähän liittyvät haasteet. Toiseksi eniten on kehitettävää strategisessa sitoutumisessa eli kouluruokailun toteutukseen liittyvissä asioissa ja kouluterveyskyselyn, TEAviisari verkkopalvelun tulosten ja MOVE:n tulosten käsittelyssä henkilöstökokouksissa. Tiedolla johtamisen ajatusta on viety eteenpäin kunnissa, mutta tämän ajattelutavan toivoisi vielä jalkautuvan käytäntöön, niin että kerättyä tietoa käytäisiin yhdessä läpi ja näistä nostettaisiin kehittämiskohteet yhteisen työn alle. 

Pohjois-Savon vahvuus on perusopeuksessa terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöitä seuranta ja tarveanalyysi mm. poissaolojen seuranta ja laajan terveystarkastuksen sisältö, joka sisältää opettajan arvion oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. 

Pohjois-Savon TOP 10 vahvuuksiksi nousevat seuraavat asiat perusopetuksessa:


 

Pohjois-Savon kuntien kesken perusopetuksessa strategiatasolla sitoutuminen on vahvinta Vesannolla (92p) ja Keiteleellä (89p). Terveydenedistämisen johtaminen perusopetuksessa on vahvinta Keiteleellä (100p) ja Varkaudessa (91p). Seuranta ja tarveanalyysi toimii Keiteleellä (93p) ja Vesannolla (90p). Voimavarat ovat vahvimmat Rautavaaralla 96p ja yhteiset käytännöt Kaavilla ja Joroisissa (91p). Osallisuus perusopetuksessa toteutuu parhaiten Vesannolla (86p) ja perusopetuksen terveyden edistämisen ydintoiminnoista on sovittu parhaiten Keiteleellä (75p).
Katso lisää perusopetuksen terveydenedistämisaktiivisuuden tuloksia Pohjois-Savon kunnissa: Tulokset - TEAviisari - Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä


 

TEAviisarin perusopetuksen tulokset näyttävät monelta osin hyvältä Pohjois-Savon kunnissa, mutta vielä tarvitaan tehtävää. Näitä viisareita vielä tuijoteltaneen monta monituista kertaa. TEAviisarin perusopetuksen tulosten läpikäyminen henkilöstön kanssa on osa strategista sitoutumista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Näiden tutlostetn läpikäyminen kunnassa ja perusopetuksessa on tärkeää. On hyvä nostaa onnistuneet asiat esille ja olla hyvin tehdystä työstä ylpeitä. Kehitettävät asiat on hyvä tuoda yhteiseen keskusteluun ja ratkaistavaksi.

Blogin kirjaili 
Säde Rytkönen, hyvinvointikoordinaattori, PSSHP, PTH-yksikkö, HYTE-tiimi