Asset Publisher

Hyvinvointialueittain tarkasteltuna liikunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on toiseksi vahvinta Pohjois-Savossa.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen liikunnan 2022-tiedonkeruun tulokset julkaistiin TEAviisarissa 28.10.2022. TEAviisari mittaa keskeisiä organisaatiotason ominaisuuksia, joihin terveyden edistäminen perustuu.

THL on koonnut keskeisistä koko maata koskevista tuloksista julkaisun: Liikunnan edistäminen kunnissa – TEA 2022 : Koulujen liikuntasalien harjoitusvuorojen maksut kasvussa suurissa kaupungeissa ja THL:n uutinen.

Koko maan tasolla liikunnan edistämisessä ei ole suuria muutoksia.

THL:n kokoamien tulosten mukaan kokonaisuudessaan liikunnan edistämisessä ei ole koko maan tasolla suuria muutoksia. Liikunta-aktiivisuuden kuvaus hyvinvointikertomuksissa on yleistynyt ja liikunnan asioita käsitellään poikkihallinnollisessa työryhmässä. Liikuntaolosuhteet ja niiden kehittämisessä ei ole suuria muutoksia aikaisempaan. Liikunta-aktiivisuuden seuranta lasten ja nuorten osalta on yleistynyt. Liikunnasta tietojen esittelyssä luottamushenkilöille on parannettavaa. Harjoitusvuorojen maksuttomuus on vähentynyt. Lasten ja nuorten harjoitusvuorojen maksuttomuudessa koulujen liikuntasaleissa on tapahtunut muutoksia. Kun vuonna 2018 yli 50 000 asukkaan kunnista 86 prosentilla oli maksuton tai muodollinen vuoromaksu koulujen liikuntasaleista, vuonna 2022 oli vastaava tilanne 77 prosentilla yli 50 000 asukkaan kunnista.

Koko maan tasolla kunnan strateginen sitoutuminen liikuntaan on vahvistunut. Yhä useamman kunnan (72 %) hyvinvointikertomuksessa on kuvaus kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta. Kansallisia liikunnan suosituksia ja ohjelmia käsitellään edelleen melko harvoin kuntien johdossa.

Liikunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisaktiivisuuden hyvän tuloksen omaavien kuntien rypäs löytyy Pohjois-Savosta.

TEAviisarin tuloksia liikunnan osalta, vahvimmat kunnat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen osalta löytyvät Haminasta (92p/100p) ja Pirkkalasta (91p/100p) ja Lappeenrannasta (90p/100p). Kuitenkin katsottaessa koko maan karttaa, hyvän tulokset (vihreä väri) omaavien kuntien suuri rypäs löytyy Pohjois-Savon alueelta.


 

Hyvinvointialueittain tarkasteltuna Pohjois-Savon hyvinvointialueen pistemäärä on toiseksi suurin

Hyvinvointialueittain tarkasteltuna parhaimman pistemäärän saa Etelä-Karjalan hyvinvointialue (82p) ja Pohjois-Savo on toiseksi paras (81p).


 

Pohjois-Savossa on kehitettävää liikunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen voimavaroissa ja vahvuutena on osallisuus ja sitoutuminen strategiatasolla liikunnan terveydenedistämiseen

TEA muodostuu seitsemästä eri näkökulmasta eli ulottuvuudesta, jotka ovat seuraavat:

1.    Sitoutuminen kuvaa strategiatasolla kunnan sitoutumista terveyden edistämiseen. Siinä tarkastellaan terveyden edistämisen näkymistä muun muassa useamman vuoden kattavissa strategia- ja ohjelma-asiakirjoissa sekä toimialan vuosittaisissa talous- ja toimintasuunnitelmissa.
2.    Johtaminen kuvaa ehkäisevän työn ja terveydenedistämistyön vastuun organisointia, määrittelyä sekä toimeenpanoa.
3.    Seuranta ja tarveanalyysi kuvaa vastuuväestöjen terveydentilan ja siihen vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä niiden raportointia johtoryhmälle ja luottamushenkilöorganisaatiolle.
4.    Voimavarat kuvaa henkilöstön ja muiden voimavarojen mitoitusta ja osaamista.
5.    Osallisuus kuvaa kuntalaisten mahdollisuuksia osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin.
6.    Muut ydintoiminnat ovat toimialakohtaisesti määritettäviä terveyden edistämisen ydintoimintoja, jotka jokaisessa kunnassa tulisi toteuttaa. Ulottuvuus kuvaa soveltuvin osin toiminnan kattavuutta ja volyymiä. (www.teaviisari.fi)

Pohjois-Savossa liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa on eniten kehitettävää voimavaroissa (69p). Voimavarojen osalta eniten kehitettävää on liikuntapaikoissa, erityisesti kunnan vesiliikuntatilat, allaspinta-ala m2/1000 asukasta ja kunnan pallokentissä / 1000asukasta ja kunnan ylläpitämien kevyen liikenteen väylien määrässä metriä/asukas.


 


 

Pohjois-Savossa on vahvuutena ovat osallisuus (98p), joka koko maan tasolla oli laskusuunnassa, mutta Pohjois-Savossa tilanne on viimeiset kuusi vuotta pysynyt samalla tasolla. Osallisuus tarkoittaa sitä, että kunnissa on seurojen edustajien asiantuntijaelin ja kunnissa on yhteiskokouksia yhdistysten ja liikuntatoimen kesken.

Vahvuutena on myös strategiatasolla sitoutuminen (88p) liikunnan hyvinvoinnin ja terveydenedistämisaktiivisuuteen eli kansallisten liikuntaan liittyvät ohjelmat käsitellään kuntien johtoryhmissä ja luottamushenkilöhallinnossa ja liikunnan edistäminen näkyy kunnan eri suunnitelmissa ja ohjelmissa, mukaan lukien hyvinvointikertomuksissa, hyvin. Liikunnan edistämistä käsittelee kunnissa poikkihallinnollinen työryhmä.

Tarkasteltaessa Pohjois-Savon tilannetta suhteessa koko maan tilanteeseen saadaan TOP10 listaus kehittämistä vaativista asioista: 

Kehitettävinä asioina ovat muun muassa pyöräliikenteen määrän seuranta liikenne- ja automaattilaskurilla, maahanmuuttajien liikunnan edistämiseksi tavoitteet tulisi olla kunnan toiminta- ja taloussuunnitelmassa, vesiliikuntapaikkojen ja pallokenttien vähyys suhteessa asukasmäärään, ympäristöjohtaminen niin että olisi liikuntapaikkojen kunnossapidossa otettu huomioon elinkaariajattelua ja uusiutuvia energialähteitä käyttäviä vaihtoehtoja. Lisäksi kaivataan seuratoimintaan osallistuvien lasten osuudesta ja kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta kuvausta hyvinvointikertomukseen. Liikuntapaikkojen käyntitiedoista tulisi saada sukupuolittaista seurantatietoa.

Vastaavasti Pohjois-Savon vahvuudet koko maahan verrattuna ovat alle olevat TOP10 asiaa eli liikuntapaikkoja on runsaasti suhteessa asukasmäärään, liikuntaan liittyvät kansalliset ohjelmat käsitellään tunnollisesti luottamushenkilöhallinnossa ja johtoryhmissä ja liikkumisryhmiä järjestään myös työttömille. Lisäksi kuntien hyvinvointikertomuksissa tuodaan hyvin esille liikunta-aktiivisuus eri ikäryhmissä.

 

Pohjois-Savon kuntien kesken liikunnan terveydenedistämisaktiivisuus on vahvinta Leppävirralla ja Kuopiossa.

Pohjois-Savon kuntien kesken kokonaistulos liikunnan terveydenedistämisaktiivisuudessa on paras Leppävirralla (88p) ja Kuopiossa (87p).

Tarkasteltaessa terveydenedistämisaktiivisuuden eri ulottuvuuksia voidaan todeta seuraavaa:
Liikunnan terveydenedistämisaktiivisuuteen strategiatasolla sitoutuminen on vahvinta Leppävirralla, Kuopiossa ja Lapinlahdella, joissa pistemäärä on 100 pistettä ja Siilinjärvellä 90 pisteellä. Terveydenedistämisen johtaminen liikunnassa on vahvinta Leppävirralla, Keiteleellä, Iisalmessa ja Suonenjoella (92p/100p). Seuranta ja tarveanalyysi toimii Lapinlahdella (90p) ja Kuopiossa (86p). Voimavarat ovat vahvimmat Pielavedellä (90p). Osallisuus liikunnassa toteutuu lähes kaikissa Pohjois-Savon kunnissa hyvin ja lähes kaikki saavat 100pistettä. Kehitettävää liikunnan osallisuudessa on Rautavaaralla ja Kaavilla (0p). Liikunnan terveyden edistämisen ydintoiminnot, esim. liikuntaneuvonnasta, ympäristöjohtamisesta, liikkumisryhmistä ja koulupäivän liikuntaa lisäävistä toimenpiteistä on sovittu ja toteutettu parhaiten Vesannolla (96p) ja Kuopiossa (93p).


 

Katso lisää liikunnan terveydenedistämisaktiivisuuden osalta Pohjois-Savon kuntien tuloksia: Tulokset - TEAviisari - Terveyden edistämisen vertailutietojärjestelmä

Pohjois-Savon kuntien osalta liikunnan terveydenedistämisaktiivisuus näyttää todella hyvältä. Tilanne on koko maahan verrattuna erittäin hyvä. Liikunnan osalta tulokset on hyvä käydä kunnissa läpi niin liikunnan toimialalla kuin hyvinvointiryhmässä, johtoryhmässä ja luottamushenkilöhallinnossa. On hyvä röyhistää rintaa onnistuneissa asioissa, kiittää hyvästä työstä ja vastaavasti nostaa esille kehitettävät asiat ja tehdä suunnitelmat asioiden edistämiseksi.

Tuloksia tarkasteli ja blogin kirjaili,

Säde Rytkönen
Hyvinvointikoordinaattori
PSSHP, HYTE-tiimi
sade.rytkonen(at)kuh.fi