Länkstig

Asukkaiden ohjaaminen hyte-toimintaan

Asukkaiden ohjaaminen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä näihin toimintoihin ohjaaminen on monille sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-) ammattilaisille jo tuttua ja osa työnkuvaa. Ohjaaminen ja neuvominen perustuu kuitenkin usein ammattilaisen omaan tietoon ja ammatilliseen lähiverkostoon.  Koko hyvinvointialueen yhteisiä ohjaamisen ja neuvomisen käytäntöjä ja niitä tukevia rakenteita ei ole luotu.

Ohjaaminen osaksi kaikkien työtä

Arjen ilo ja tuki (RRP) -projektin tavoitteena on saada hyvinvointia ja terveyttä edistäviin (hyte-) toimintoihin ohjaaminen osaksi jokaisen sote-ammattilaisen perustyötä. Ohjaaminen halutaan tehdä mahdolliseksi työnkuvasta riippumatta. Digitaalinen alusta toimii ohjaamisen työkaluna ja vahvana tukena, minkä lisäksi puheeksioton materiaaleilla autetaan ammattilaisia tunnistamaan ja ottamaan puheeksi asiakkaiden hyte-tarpeet. Projektin aikana sovitaan myös eri toimijoiden väliseen asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä sekä yhteistyörakenteista.

Hyvinvointilähetteellä tukea asiakkaille

Ohjaamisen ja neuvonnan mallia kehitettäessä huomioimme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asukkaita. Pohjois-Savon alueella on jo nyt monenlaisia käytäntöjä tukea ihmistä silloin, kun yksin on hankalaa lähteä.

Arjen ilo ja tuki (RRP) -projektissa kartoitetaan näitä olemassa olevia malleja ja käytäntöjä ja selvitetään, millä edellytyksillä ja miten niitä voidaan hyödyntää asiakkaiden tukena hyte-toimintaan lähtemisessä ja kiinnittymisessä. Kokeilemme projektin aikana myös hyvinvointilähetettä ohjauksen työkaluna. Hyvinvointilähetetoimintamallin avulla voidaan tarjota tukea myös asukkaille, jotka eivät käytä digitaalisia alustoja.

Asukkaiden hyvinvointi vahvistuu

Liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia - puhumattakaan luonnon tuomista vaikutuksista. Esimerkiksi erilaisen taiteeseen liittyvän toiminnan, kuten musiikin kuuntelun, on todettu muun muassa vähentävän ahdistusta, alentavan verenpainetta sekä lievittävän kroonista kipua. Luonnossa liikkuminen taas parantaa palautumista ja unen laatua, vähentää stressihormoneja sekä lisää myönteisiä tunteita – muiden hyötyjen lisäksi. Myös liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja monenlainen muu tekeminen lisäävät hyvinvointia ja osallisuutta. 

Toimivalla ohjauksella ja neuvonnalla ja asukkaiden omaa toimintaa tukemalla voidaan lisätä asukkaiden elämänlaatua ja hyvinvointia ennaltaehkäisevästi ennen sote-palveluiden tarvetta, samanaikaisesti sote-palveluiden kanssa tai niiden jälkeen.