Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Публикатор

RRP Arjen ilo ja tuki

Liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia - puhumattakaan luonnon tuomista vaikutuksista. Esimerkiksi erilaisen taiteeseen liittyvän toiminnan, kuten musiikin kuuntelun, on todettu muun muassa vähentävän ahdistusta, alentavan verenpainetta sekä lievittävän kroonista kipua. Luonnossa liikkuminen taas parantaa palautumista ja unen laatua, vähentää stressihormoneja sekä lisää myönteisiä tunteita – muiden hyötyjen lisäksi. Myös liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja monenlainen muu tekeminen lisäävät hyvinvointia ja osallisuutta. 


Terveyttä ja hyvinvointia voidaankin edistää monin erilaisin keinoin monien eri toimijoiden toimesta. Pohjois-Savon hyvinvointialueen alueella hyvinvointia ja terveyttää edistävää (hyte) toimintaa tuottavat alueemme 19 kuntaa, muutama tuhat järjestöä, useat seurakunnat sekä muut toimijat. Haasteena onkin se, miten hyvin alueemme asukas tai ammattilainen näitä toimijoita ja toimintaa tuntee – ja miten näihin löytää ja ohjautuu toiminnasta hyötyvä asukas. Toiminnan ilmoittamisen kenttä on pirstaleinen, sillä toiminnasta saatetaan ilmoittaa yhdistyksen tai kunnan sivuilla, erilaisilla alustoilla tai ainoastaan sosiaalisessa mediassa tai yksittäisellä ilmoitustaululla. Yhteistä kanavaa tai käytäntöjä ohjaamiseen hyte-toiminnan pariin ei laajemmin ole.


Näihin haasteisiin haluamme vastata RRP Arjen ilo ja tuki -projektissa. Kehittämistyössä on kaksi ”linjaa”: ohjauksen ja neuvonnan malli sekä tätä tukevat digitaaliset ratkaisut. Ohjauksen osalta suunnittelemme hyvinvointilähetettä helpottamaan ohjaamista hyte-toiminnan pariin sosiaali- ja terveyspalveluiden piiristä. Ensi sijassa muiden toimijoiden keskuudessa keskitytään neuvonnan tukemiseen, ja hyvinvointilähetteen mahdollisuutta muiden toimijoiden tekemänä selvitetään projektin edetessä. Tavoitteenamme on, että ammattilaisilla on taustoistaan riippumatta yhdenmukainen mahdollisuus neuvoa ja ohjata asiakasta tarvittaessa myös hyte-toimintaan.


Digitaalisella palvelutarjottimella pyritään edistämään hyte-toiminnan löydettävyyttä sekä tukemaan ohjausta ja neuvontaa. Tavoitteenamme on, että alustalta löytyy jatkossa kootusti alueen hyte-toiminta liittyen kulttuuriin, luontoon, liikuntaan, osallisuuteen ja elintapaneuvontaan. Alustaratkaisun kehitystyö on käynnissä, ja käyttöönotto tulee tapahtumaan vuoden 2024 loppuun mennessä.
RRP Arjen ilo ja tuki -projekti on käynnistynyt projektipäällikön, yhteisökoordinaattorin sekä seudullisten yhteisöluotsien voimin. Syksyllä 2023 kehitämme mallin, jota lähdemme pilotoimaan yhdessä alueen toimijoiden kanssa. Mallin suunnitteluun voi vaikuttaa esimerkiksi kumppanuusilloissa, jotka järjestämme jokaisessa kunnassa. Tervetuloa rakentamaan kanssamme paremminvoivaa Pohjois-Savoa!

Jouni Backman, Liisa Hyssälä, Antti Kivelä, Laura Norppa, Sari Virta, Johanna Vuolasto. 2023. Kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutukset osaksi päätöksenteko- ja ohjausjärjestelmää. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja: 2023:16


THL. 2023. Luonto ja osallisuus. Saatavissa internetissä: Luonto ja osallisuus - THL (Luettu 19.6.2023)