Hyte-työ banneri

Hyte-työ bannerikuva

Murupolku

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen

Yksilön tasolla osallisuus ilmenee kokemuksena, joka syntyy kun ihminen tuntee kuuluvansa itselle merkitykselliseen ryhmään tai yhteisöön. Yhteisössä osallisuus ilmenee jäsenten keskinäisenä arvostuksena ja luottamuksena sekä mahdollisuutena vaikuttaa yhteisössään.  Yhteiskunnan tasolla osallisuus tarkoittaa mahdollisuuksien ja oikeuksien toteutumista sekä ihmisten keskinäistä vastavuoroisuutta. Politiikkatasolla osallisuudella tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla vahvistetaan ihmisten osallistumista ja osallisuutta yhteiskunnassa.

Yhteiskunnan rakenteilla ja kuntien ja maakuntien palveluilla, kuten sosiaali- ja terveyspalveluilla sekä työllisyyspalveluilla on tärkeä rooli osallisuuden edistämisessä.  Myös muut toimijat ovat tärkeitä osallisuuden vahvistamisessa, kuten koulut, työpaikat, järjestöt, harrastusseurat, seurakunnat ja yhdistykset. Asukkaat, asiakkaat ja kokemusasiantuntijat tulee ottaa mukaan palveluiden suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. (THL.)

Vahvalla osallisuuden kokemuksella on merkittävät vaikutukset niin yksilön hyvinvoinnille kuin myös koko yhteiskunnalle. Se kannustaa yksilöä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan ja olemaan aktiivinen omassa lähiympäristössään ja siten lisäämään omalta osaltaan kunnan elinvoimaisuutta. 

Osallisuuden kautta vaikutamme myös yksinäisyyteen. Yksinäisyys vaikuttaa merkittävästi elämänlaatuun sekä terveyteen ja hyvinvointiin.

Pohjois-Savon osallisuuden vahvistamisen ja yksinäisyyden vähentämisen hyvinvointitavoitteina ovat olleet 2021-2025. Osallisuus vahvistuu ja yksinäisyys vähenee

1. Lapset ja nuoret kokevat olevansa osa yhteisöjään

2. Kuntalaisia osallistavat ja vaikutusmahdollisuuksia lisäävät toimintatavat ovat käytössä

3. Kukaan ei koe itseään yksinäiseksi

Pohjois-Savon hyvinvointialueen osallisuusohjelman 2030 ja toimenpideohjelman 2023-2025 avulla edistetään asukkaiden ja henkilöstön osallisuutta päätöksenteossa sekä palvelujen kehittämisessä. 

HYTE- tiimistä on edustus Pohjois- Savon Järjestöneuvostossa.

 

Järjestöissä tehtävä HYTE- työ

Pohjois-Savossa toteutettiin kysely (ks. järjestökysely) jossa kartoitettiin järjestöjen tekemää HYTE-työtä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Kuopion kaupungin, järjestötoimijoiden, POSOTE20-hankkeen ja Pohjois-Savon HYTE-tiimin kanssa. Kyselyyn vastanneet järjestötoimijat kuvasivat toimintansa edistävän erityisesti osallisuutta ja yhteisöllisyyttä muun muassa vertaistuen keinoin ja yksinäisyyttä vähentämällä. Myös mielekkään tekemisen tarjoaminen ja liikkumisen edistäminen kuuluivat yleisimpiin järjestöjen toiminnan tavoitteisiin. Yli puolet (64 %) kyselyyn vastanneista järjestöistä kertoivat kuuluvansa johonkin työryhmään tai verkostoon, jossa hyvinvoinnin edistäminen on esillä ja reilu kolmasosa ei ollut mukana HYTE-työryhmissä tai -verkostoissa. Pohjois-Savon järjestöt tekevät laajasti erilaista hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyötä.

Osallisuuden vahvistaminen ja yksinäisyyden vähentäminen linkkilista