Breadcrumb

Asukkaiden ohjaaminen hyte-toimintaan

Asukkaiden ohjaaminen hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan

Liikunnan ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset ovat kiistattomia - puhumattakaan luonnon tuomista vaikutuksista. Esimerkiksi erilaisen taiteeseen liittyvän toiminnan, kuten musiikin kuuntelun, on todettu muun muassa vähentävän ahdistusta, alentavan verenpainetta sekä lievittävän kroonista kipua. Luonnossa liikkuminen taas parantaa palautumista ja unen laatua, vähentää stressihormoneja sekä lisää myönteisiä tunteita – muiden hyötyjen lisäksi. Myös liikkuminen, sosiaaliset suhteet ja monenlainen muu tekeminen lisäävät hyvinvointia ja osallisuutta. 

Terveyttä ja hyvinvointia voidaankin edistää monin erilaisin keinoin monien eri toimijoiden toimesta. Pohjois-Savossa hyvinvointia ja terveyttää edistävää (hyte) toimintaa tuottavat alueemme 19 kuntaa, muutama tuhat järjestöä, useat seurakunnat sekä muut toimijat. Hyte-toimintaa ja -palveluita on paljon, mutta tieto niistä on pirstaleisesti eri toimijoiden verkkosivuilla, erilaisilla alustoilla, sosiaalisessa mediassa tai fyysisillä ilmoitustauluilla. Tiedon löytäminen on kiinni asukkaan ja ammattilaisen omasta aktiivisuudesta sekä käytettävissä olevista laitteista, ajasta ja osaamisesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä näiden toimintoihin ohjaaminen on monille sosiaali- ja terveydenhuollon (sote-)ammattilaisille jo tuttua ja osa työnkuvaa, mutta yhteisiä ohjaamisen ja neuvomisen käytäntöjä ei kuitenkaan ole luotu. Ohjaaminen ja neuvominen perustuu usein ammattilaisen omaan tietoon ja ammatilliseen lähiverkostoon.

Tavoitteenamme onkin saada hyte-toimintoihin ohjaaminen osaksi jokaisen sote-ammattilaisen perustyötä niin, että ohjaaminen on mahdollista työnkuvasta riippumatta ja välineet siihen on kaikkien ammattilaisten helposti käytettävissä. Digitaalinen alusta toimii tässä vahvana tukena, mutta pyrimme myös lisäämään ammattilaisten osaamista tunnistaa ja ottaa puheeksi asiakkaidensa hyte-tarpeet. Lisäksi tavoitteena on sopia asiakas- ja palveluohjaukseen liittyvistä yhteisistä käytännöistä ja yhteistyörakenteista eri toimijoiden kanssa.

Ohjaamisen ja neuvonnan mallia kehitettäessä huomioimme erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia asukkaita. Pohjois-Savon alueella on jo nyt monenlaisia käytäntöjä tukea ihmistä silloin, kun yksin on hankalaa lähteä. Arjen ilo ja tuki -projektissa kartoitetaan näitä olemassa olevia malleja ja käytäntöjä ja selvitetään, millä edellytyksillä ja miten niitä voidaan hyödyntää asiakkaiden tukena hyte-toimintaan lähtemisessä ja kiinnittymisessä. Kokeilemme projektin aikana myös hyvinvointilähetettä ohjauksen työkaluna. Hyvinvointilähetetoimintamallin avulla voidaan tarjota tukea myös asukkaille, jotka eivät käytä digitaalisia alustoja.

Toimivalla ohjauksella ja neuvonnalla voimme saada asiakkaillemme hyvinvointia kannattelevan jatkumon sote-palveluiden jälkeen, tukea palveluiden rinnalle tai ennaltaehkäistä palvelujen tarpeen syntymistä.