Asset Publisher

Olisiko ehkäisevän päihdetyön arvioinnin aika?

Pohjois – Savossa on kuntien ehkäisevä päihdetyö vahvistunut ja kehittynyt hyvään suuntaan. Kuntien ehkäisevän päihdetyön rakenteet ovat yhtenäistyneet ja yhteisiä toimintamalleja on otettu käyttöön. Jokaisessa kunnassa/kaupungissa on ehkäisevän päihdetyön lain vaatima toimielin sekä monissa kunnissa on työryhmä, joka hoitaa toimielimelle asetettuja tehtäviä. Lisäksi lähes jokaisessa kunnassa/kaupungissa on tällä hetkellä ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai -koordinaattori. Yhdyshenkilöt/koordinaattorit muodostava Pohjois-Savon ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöverkoston. Verkoston yhteisen suunnittelun tuloksena on syntynyt ehkäisevän päihdetyön vuosikello, jonka avulla tuetaan suunnitelmallista ja ajantasaista ehkäisevää päihdetyötä alueellisesti ja kuntiin päin. Mutta pitääkö olla huolissaan?

 

Ehkäisevän päihdetyön vastuutaho on toiminnan perusta

Laki ehkäisevästä päihdetyöstä (2015) määrittää, että kunnassa tulee olla ehkäisevän päihdetyön vastuutaho. Monissa kunnissa vastuutahona on voinut olla esimerkiksi perusturvalautakunta, joka nyt lakkaa hyvinvointialueuudistuksen myötä. Kunnan on nimettävä uusi vastuutaho ja on tärkeä huolehtia uuden tahon perehdyttämisestä Ehkäisevän päihdetyön lain kunnalle määrittämiin tehtäviin. Tässä tilanteessa on myös hyvä konkretisoida mitä nämä tehtävät kunnan toimintana vuosittain tarkoittavat, arvioida tehtyä toimintaa ja tietysti raportoida toimenpiteistä ja niiden vaikutuksista. Näin saadaan taas perusta kuntoon.

 

Ehkäisevän päihdetyön monialinen ryhmä on kunnan ehkäisevän päihdetyön toiminnan kulmakivi

Riittävän laaja-alisen ja vaikuttavan ehkäisevän päihdetyön toteutukseen tarvitaan kaikkia kunnan toimialoja, järjestöjä ja seurakuntia, sekä jatkossa yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa. Pohjois-Savossa Pakka- toimintamalli on tuonut uudenlaista yhteistyötä ehkäisevässä päihdetyössä myös elinkeinonharjoittajien ja valvovien viranomaisten sekä myös kuntalaisten kanssa tehtävään työhön.

Yksi toimiala tai toimenpide ei voi yksin saavuttaa vaikuttavia tuloksia. Kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö/- koordinaattori ei selviä tehtävästään yksin. Koordinaattorin päätehtävä on koordinoida, nostaa asioita esiin, kutsua toimijat yhteiseen suunnitteluun ja ohjata toimintaa samaan suuntaan. Ehkäisevä päihdetyö tapahtuu kuitenkin pääosin  toimialoilla ja järjestöissä, osana perustyötä ja niiden toimintaa. Ehkäisevän päihdetyön monialaisessa ryhmässä tulisi huolehtia siitä, että asioita käsitellään kaikki ikäryhmät huomioiden.

Haasteena tai mahdollisuutena tulevan hyvinvointialueen alkamisen jälkeen on, miten kuntien monialaisiin ryhmiin saadaan hyvinvointialueelta riittävän hyvä edustus, esim. eri ikäryhmät huomioiden? Hyvinvointialueen tehtäviin kuuluu riittävän asiantuntemuksen antaminen kunnan ehkäisevään päihdetyöhön ja toisaalta hyvinvointialueelle tulee siirtyä riittävästi tietoa kuntalaisten tilanteesta.

 

Ehkäisevän päihdetyön henkilö tai koordinaattori jää kuntaan

Kuntien nimeämät ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöt, joilla työtehtävä on ollut kunnan sosiaali-/ terveydenhuollossa, siirtyvät hyvinvointialueen palvelukseen. Kunnan suositellaan nimeämään uusi ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö tai – koordinaattori, joka käytännössä edistää ehkäisevän päihdetyön tehtävien eteenpäin viemistä kunnassa. Uuden henkilön aloittaessa tehtävässä, olisi tärkeä tarkistaa, että hänen tehtävänsä on kuvattu ja toiminta on riittävästi resurssoitu. Ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilö on tärkeä lenkki kunnan ja alueellisen työn välillä.

 

Ehkäisevän päihdetyön suunnitelmallisuus

Pohjois-Savon kuntien hyvinvointikertomukset ja -suunnitelmat ovat valmistuneet hyvin ja niihin on kirjattu ehkäisevän päihdetyön tavoitteita ja toimenpiteitä. Kun tavoitteet ja toimenpiteet on kirjattu riittävän konkreettisesti, ei välttämättä erillistä ehkäisevän päihdetyön suunnitelmaa tarvita. Kunnalle voi olla hyötyä myös erillisen suunnitelman tekemisestä, erityisesti siinä vaiheessa, kun kunnan ehkäisevä päihdetyön on pirstaleista ja ehkäisevän päihdetyön toiminnat vielä uutta. Suunnitelman tekeminen kokoaa tarvittavat tahot yhteiseen keskusteluun, tutustumaan toinen toistensa työhön ja sopimanaan mahdolliset yhteiset asiat.

 

Ehkäisevän päihdetyön opas kunnille ja hyvinvointialueille 2022

Syksyllä 2022 ilmestyi Ehkäisevä päihdetyö – opas kunnille ja hyvinvointialueille (THL). Tämä opas antaa hyvän tietopohjan sille, mitä ehkäisevä päihdetyötä on ja miten sitä kunnassa ja hyvinvointialueella toteutetaan suunnitellusti ja vaikuttavasti. Välillä on hyvä pysähtyä tarkastelemaan jo olemassa olevaa, hyvääkin toimintaa ja arvioida mahdollisia kehittämisen paikkoja. Tämä opas antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Ehkäisevästä päihdetyöstä ei tarvitse olla huolissaan, jos kunta ja hyvinvointialue hyödyntää riittävissä määrin tämän teoksen oppeja omassa toiminnassaan.

Helena Törmi, ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori, PSSHP/HYTE- tiimi

Kannattaa lukea:

Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä 523/2015 - Säädökset alkuperäisinä - FINLEX ® (2015)

Ehkäisevä päihdetyö : opas kunnille ja hyvinvointialueille (julkari.fi) (2022)